محمدرضا یاحقی

استادیار دانشکده علوم پایه
گروه آموزشی ریاضی

رشته تحصیلی

ریاضیات - گرایش آنالیز تابعی و جبر خطی

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه دالهاوزی - کشور کانادا

فهرست مقالات

    ارتباط

    رزومه