بهمن صحنه

استادیار دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی جغرافیا

رشته تحصیلی

جغرافیا - گرایش جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه تهران - کشور ایران

فهرست مقالات

  ارتباط

  رزومه

  مطالعات روستایی، گردشگری روستایی، اقتصاد روستایی، روابط متقابل شهر و روستا، معیشت پایدار روستایی، مهاجرت های روستایی

  • (عباس رجایی، محمدامین خراسانی، بهمن صحنه)، تحليل اکتشافي داده‌های فضايی در بررسي آمد و شدهای روزانه در نواحی روستايی مورد: روستاهای پيرامون مناطق کلانشهری ، فصلنامه علمی و پژوهشی آمایش جغرافیایی فضا، دانشگاه گلستان ، (1394/4/1) ، شماره 16 ، 136-119
  • (عباس رجایی، بهمن صحنه)، عوامل مؤثر بر شکل‌گيری شبکه‌های مهاجرت در تهران مورد: رامشه‌ای‌های مقيم تهران ، فصلنامه علمی و پژوهشی آمایش جغرافیایی فضا، دانشگاه گلستان ، (1394/10/1) ، شماره 18 ، 63-47
  • (Alireza Khajehshahkouhi, Bahman Sahneh & Seyedeh Khatereh Mousavei)، The Role of Beach Tourism in Sustainable Living of Rural Families: A Study in Mahmoud Abad Township, Iran ، Journal of Sustainable Development ، (10/10/2016) ، No. 6 ، 194-203
  • (علیرضا خواجه شاهکوهی، بهمن صحنه، اسماعیل مهاجر، سیدمحمد موسوی پارسایی)، امکان‌سنجی توسعه اکوتوریسم در روستاهای کوهستانی شهرستان علی آباد کتول ، آمایش جغرافیایی فضا ، (1395/7/1) ، 21 ، 211-193
  • (عبدالحمید نظری، بهمن صحنه، علی سقر)، تحلیل مکانی _ فضایی بازارهای هفتگی روستایی بر مبنای نظام سلسله مراتب روستایی در شهرستان آق قلا ، برنامه ریزی فضایی (جغرافیا) ، (1395/1/1) ، شماره 1 ، 124-103
  • (بهمن صحنه، ابراهیم معمری)، اولویت بندی امکانات توسعه گردشگری و توزیع فضایی آن، نمونه موردی: شهرستان‌های استان گلستان ، فصلنامه علمی و پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای ، (1396/4/1) ، شماره 26 ، صص 24-15
  • (بهمن صحنه، ابراهیم معمری، مسعود سواری)، ارزیابی توزیع فضایی مولفه های توسعه صنعتی: نمونه موردی شهرستان های استان چهار محال و بختیاری ، فصلنامه علمی و پژوهشی جغرافیا و پایداری محیط ، (1395/7/1) ، شماره 20 ، صص 121-105
  • (بهمن صحنه، حسین سادین، عبدالحمید نشاط، حمیدرضا تلخابی)، اثرات روابط شهر و روستا بر تحولات اقتصادی و اجتماعی روستاهای شهرستان آزادشهر ، فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی ، (1396/7/1) ، شماره 21 ، (121-138)
  • (بهمن صحنه؛ سیدمحمد موسوی پارسایی)، An analysis of the economic and physical effects of border markets on the development of rural areas (Case study: Incheh Borun Border Market). ، پژوهش و برنامه ریزی روستایی ، (9/23/2018) ، 23 ، (123-139)
  • (علی اکبر نجفی کانی؛ بهمن صحنه؛ محسن اخلاقی)، نقش مديريت ريسك فعاليت هاي كشاورزي در بهبود شاخص هاي اقتصادي خانوارهاي روستايي مطالعه موردي: شهرستان گرگان ، برنامه ریزی منطقه‌ای ، (1397/7/1) ، 31 ، (61-76)
  • (نرگس متولی طاهر؛ بهمن صحنه؛ علی اکبر نجفی کانی)، تحليلي بر عملكرد خانه هاي دوم در توسعه پايدار روستاهاي كوهستاني: مطالعه موردي بخش چهاردانگه، شهرستان ساري ، روستا و توسعه ، (1397/1/1) ، 1 ، (133-159)
  • (بهمن صحنه؛ محمد میرزاعلی؛ ندا احمدی زاده)، بررسي تاثيرات رواني كالبد و منظر شهري بر جرم خيزي نمونه موردي: شهر اسفراين ، جغرافیا و توسعه ، (1397/4/1) ، 51 ، (121-140)
  • (ناصری، زهرا؛ صحنه، بهمن؛ نجفی کانی، علی اکبر)، تحلیلی بر کارکرد بازارهای هفتگی در کیفیت زندگی نواحی روستایی شهرستان گنبدکاووس ، روستا و توسعه ، (1398/4/1) ، 2 ، 105-123
  • (رضوانی، محمدرضا؛ صحنه، بهمن)، سنجش سطوح توسعه يافتگي نواحي روستايي با استفاده روش منطق فازي مطالعه موردي دهستان‌هاي شهرستان آق قلا و بندرتركمن ، روستا و توسعه ، (1384/7/1) ، 31 ، 1-32
  • (فرجی سبکبار، حسنعلی؛ کریم‌زاده، حسین؛ صحنه، بهمن؛ کوهستانی، حسین)، الگوسازي مكانيابي دفن زباله در نواحي روستايي با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي مطالعه موردي نواحي روستايي شهرستان بستان آباد ، جغرافیا و برنامه‌ریزی ، (1388/1/1) ، 14 ، 17-45
  • (ویسی‌پور، حسین؛ معصوم‌پور سماکوش، جعفر؛ صحنه، بهمن)، تحليل پيش بيني روند بارش و دما با استفاده از مدل‌هاي سري زماني (ARIMA) نمونه موردي شهرستان كرمانشاه ، جغرافیا ، (1389/1/1) ، 4 ، 63-77
  • (مطیعی لنگرودی، سیدحسن؛ قدیری معصوم، مجتبی؛ رضوانی، محمدرضا؛ نظری، عبدالحمید؛ صحنه، بهمن)، تاثير بازگشت مهاجران به روستاها در بهبود معيشت ساكنان (مطالعه موردي شهرستان آق قلا) ، پژوهش‌هاي جغرافياي انساني ، (1390/10/1) ، 43 ، 67-83
  • (نظری، لیلا؛ صحنه، بهمن؛ نجفی کانی، علی اکبر)، نقش خانه های دوم در توسعه کالبدی - فضایی سکونتگاه های روستایی بر مبنای رویکرد معیشت پایدار (مطالعه موردی روستاهای کوهستانی شهرستان علی آباد کتول) ، جغرافیا و روابط انسانی ، (1398/10/1) ، شماره 3 ، 103-80
  • ( نجفی‌کانی، علی‌اکبر؛ صحنه، بهمن: آرخی، صالح؛ مسگری، آمنه)، تحلیلی بر پیامدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی در نواحی روستایی (مطالعه موردی: بخش های مرکزی و نوکنده شهرستان بندرگز) ، مطالعات برنامه‌ریزی سکونت‌گاه‌های انسانی ، (1399/3/1) ، شماره 1 ، 54-37
  • (سلیمانی، زهره؛ صحنه، بهمن؛ خواجه شاهکوهی، علیرضا)، تحلیلی بر نگهداشت بافت های سنتی و با ارزش و نقش آن در توسعه کالبدی روستاهای هدف گردشگری مطالعه موردی (روستاهای شهرستان گرگان) ، جغرافیا و روابط انسانی ، (1399/7/1) ، شماره 3 ، 135-120
  • (نیمروزی ناوخی، نوروز؛ صحنه، بهمن)، بررسی مقایسه‌ای مشارکت ورزشی بانوان در استان گلستان ، زن و جامعه ، (1399/7/1) ، شماره 43 ، 338-323
  • (مهدوی، صدیقه؛ صحنه، بهمن؛ نجفی کانی، علی اکبر)، تحلیلی بر چالش‌ها و فرصت‌های پیشِ‌روی توسعه‌یافتگی پایدار روستاهای نواحی کوهستانی و جلگه‌ای شهرستان گرگان ، جغرافیا و توسعه ، (1399/10/8) ، 61 ، 121-142
  • ( نجفی‌کانی، علی‌اکبر؛ صحنه، بهمن: آرخی، صالح؛ دلاور دیزگاه، شیما)، بررسی متغیرهای اثرگذار بر تاب‌آوری مساکن روستایی در برابر مخاطرات در مناطق دشتی و کوهستانی (مورد شناسی: روستاهای بخش مرکزی قوچان) ، جغرافیا و آمایش شهری منطقه‌ای ، (1399/10/1) ، 37 ، 23-44
  • (بهمنی، صفیه؛ صحنه، بهمن؛ نجفی کانی، علی اکبر)، بررسی نقش شرکت تعاونی دهیاری‌ها در توسعه کالبدی - فضایی نواحی روستایی (مطالعه موردی: روستاهای بخش مرکزی شهرستان گرگان) ، جغرافیا (فصلنامه علمي ـ پژوهشي و بين المللي انجمن جغرافيايي ايران) ، (1399/9/26) ، 66 ، 92-108
  • (منتظری، عبدالقیوم؛ صحنه، بهمن؛ قانقرمه، عبدالعظیم)، نقش مدیریت منابع آب در معیشت پایدار خانوارهای نواحی روستایی نمونه پژوهش: دهستان مزرعه شمالی و جنوبی شهرستان آق‌قلا ، برنامه ریزی فضایی (جغرافیا) ، (1400/1/1) ، 1 ، 67-86
  • اونق، محمد؛ یمانی، مجتبی؛ صحنه، بهمن؛ قرنجیک، امان، COMPARATIVE APPLICATION OF LOGISTIC REGRESSION AND INFORMATION VALUE METHODS IN LANDSLIDE SUSCEPTIBILITY MAPPING, CASE STUDY A PART OF UTTARKASHI DISTRICT (INDIA) ، دومين کنفرانس بين المللی مخاطرات محيطی دانشگاه خوارزمی ، (10/30/2013) ، ،
  • عمادالدین، سمیه؛ صحنه، بهمن، بررسی نوسانات سطح آب دریای خزر و تاثیر آن بر سکونتگاه های بخش شرقی سواحل استان گلستان ، همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی در برنامه ششم کشور ، (1393/11/15) ، ،
  • ویسی، فرزاد؛ مرادی، اسکندر؛ صحنه، بهمن، رویکرد معیشتی به مهاجرت های روستایی _ شهری در ایران ، اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ، (1393/10/13) ، ،
  • خواجه شاهکوهی؛ علیرضا، صحنه، بهمن؛ قولجاش، سپیده، بررسی تطبیقی میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات ((ICT در مناطق روستایی و شهری ترکمن ، همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی در برنامه ششم کشور ، (1393/11/15) ، ،
  • خواجه شاهکوهی؛ صحنه، بهمن؛ کلته، ابراهیم؛ رجنی، فاطمه، کیفیت زندگی نواحی روستایی در بین گروه¬های کشاورز و غیر کشاورز مطالعه موردی: دهستان کنگور شهرستان کلاله ، همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی در برنامه ششم کشور ، (1393/11/15) ، ،
  • متولی طاهر، نرگس؛ صحنه، بهمن، ارزیابی توان محیطی بخش چهاردانگه شهرستان ساری به منظور توسعه توریسم (با استفاده از Gis) ، اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها ، (1395/6/24) ، ،
  • متولی طاهر، نرگس؛ صحنه، بهمن؛ نجفی کانی، علی اکبر، نقش مدیران در گسترش و مدیریت اصولی خانه های دوم (مطالعه موردی: بخش چهاردانگه شهرستان ساری) ، همایش بین المللی توسعه گردشگری پایدار مبتنی بر ظرفیتهای فرهنگی اقوام ، (1395/11/1) ، ،
  • (متولی طاهر، نرگس؛ صحنه، بهمن «راهنما»؛ نجفی کانی، علی اکبر)، نقش خانه های دوم در توسعه پایدار روستاهای کوهستانی، مطالعه موردی: بخش چهاردانگه شهرستان ساری ، ، (1395/10/12) ، ،
  • (دلاور دیزگاه، شیما؛ نجفی کانی، علی اکبر؛ صحنه، بهمن «مشاور»؛ آرخی، صالح)، تحلیلی بر مدیریت پیشگیری و کاهش مخاطرات و ریسک مساکن روستایی (نمونه موردی: روستاهای بخش مرکزی قوچان ، ، (1394/7/28) ، ،
  • (موسوی، سیدمحمد؛ خواجه شاهکوهی، علیرضا؛ صحنه، بهمن «مشاور»؛ مهاجر، اسماعیل)، امکان سنجی توسعه اکوتوریسم در روستاهای کوهستانی شهرستان علی آباد کتول ، ، (1394/9/10) ، ،
  • (موسوی، سیده خاطره؛ خواجه شاهکوهی، علیرضا؛ صحنه، بهمن «مشاور»؛ صالحی، صادق)، نقش گردشگری ساحلی بر معیشت پایدار خانوارهای روستایی شهرستان محمود آباد ، ، (1394/11/7) ، ،
  • (مسگری، آمنه؛ نجفی کانی، علی اکبر؛ صحنه، بهمن «مشاور»؛ آرخی، صالح)، نقش استقرار صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی در توسعه نواحی روستایی شهرستان بندرگز (بخش مرکزی و نوکنده) ، ، (1394/11/27) ، ،
  • (عموزاد خلیلی، عاطفه؛ نجفی کانی، علی اکبر؛ صحنه، بهمن «مشاور»)، نقش مدیران روستایی در توسعه پایدار کالبدی فضایی نواحی روستایی مطالعه موردی (دهستان پنج هزاره شهرستان بهشهر) ، ، (1395/11/30) ، ،
  • (نظری، لیلا؛ نجفی کانی، علی اکبر؛ صحنه، بهمن «مشاور»)، نقش دهیاری ها در شهریزه شدن روستاها از دیدگاه توسعه پایدار (مطالعه موردی نواحی روستایی بخش مرکزی علی اباد کتول) ، ، (1396/11/24) ، ،
  • (آل هوز، گلسن؛ خواجه شاهکوهی، علیرضا؛ صحنه، بهمن «مشاور»)، نقش صنایع دستی ترکمن در پایداری اقتصادی و اجتماعی خانوارهای روستایی ، ، (1396/11/28) ، ،
  • (ناصری، زهرا؛ صحنه، بهمن «راهنما»؛ نجفی کانی، علی اکبر)، تحلیلی بر کارکرد بازارهای هفتگی در کیفیت زندگی نواحی روستایی شهرستان گنبدکاووس ، ، (1396/12/5) ، ،
  • (فراهی، حسینعلی؛ نظری، عبدالحمید؛ صحنه، بهمن «مشاور»)، نقش گسترش شبکه راه های روستایی بر سوانح رانندگی و امکان سنجی ساماندهی آن در استان گلستان (بررسی تطبیقی نواحی جلگه ای و کوهستانی) ، ، (1393/11/26) ، ،
  • (سقر، علی؛ نظری، عبدالحمید، صحنه، بهمن «مشاور»)، تحلیل مکانی - فضایی نقش بازارهای ادواری هفتگی روستایی بر پایداری اقتصاد روستاها در شهرستان اق قلا ، ، (1393/3/25) ، ،
  • (بزی الری، سکینه؛ حیدری مکرر، حمید؛ صحنه، بهمن «مشاور»)، بررسی اثرات بازارچه مرزی میلک بر تحولات اقتصادی اجتماعی کالبدی روستاهای دهستان جهان اباد شهرستان هیرمند ، ، (1393/6/27) ، ،
  • (اخلاقی، محسن؛ نجفی کانی، علی اکبر؛ صحنه، بهمن «مشاور»)، نقش ریسک فعالیت های کشاورزی بر توسعه شاخص های اقتصادی خانوارهای روستایی (مطالعه موردی: شهرستان گرگان) ، ، (1393/9/13) ، ،
  • (قولجاش، سپیده؛ خواجه شاهکوهی، علیرضا؛ صحنه، بهمن «مشاور»)، بررسی تطبیقی میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در مناطق روستایی و شهری (مطالعه موردی: شهرستان ترکمن) ، ، (1393/3/26) ، ،
  • (سرخ سوادکوهی، علی؛ نظری، عبدالحمید؛ صحنه، بهمن «مشاور»)، بررسی پیامدهای توسعه گردشگری خانه های دوم در نواحی روستایی شهرستان سوادکوه ، ، (نامشخص) ، ،
  • (مهدوی، صدیقه؛ صحنه، بهمن «راهنما»؛ نجفی کانی، علی اکبر)، تحلیلی بر چالش‌ها و فرصت‌های پیشروی توسعه یافتگی روستاهای کوهستانی و جلگه‌ای در شهرستان گرگان ، ، (1398/3/1) ، ،
  • (بهمنی، صفیه؛ صحنه؛ بهمن «راهنما»؛ نجفی کانی، علی اکبر)، نقش شرکت تعاوني دهياري‌ها در توسعه کالبدي _ فضايي نواحي روستايي (مطالعه موردي شرکت تعاوني دهياري‌هاي بخش مرکزي شهرستان گرگان) ، ، (1398/6/23) ، ،
  • (اسدی، فاطمه؛ صحنه، بهمن «راهنما»، نجفی کانی، علی اکبر؛ خواجه شاهکوهی، علیرضا)، بررسی تطبیقی فعالیت زنان در نواحی جلگه‌ای و کوهپایه‌ای با تاکید بر معیشت پایدار روستایی ، ، (1398/6/23) ، ،
  • (سلیمانی، زهره؛ صحنه، بهمن «راهنما»، خواجه شاهکوهی، علیرضا)، تحلیلی بر نگهداشت و توسعه بافت‌های سنتی روستاهای هدف گردشگری مطالعه موردی (روستاهای شهرستان گرگان) ، ، (1398/6/31) ، ،
  • (حسن زاده، محسن؛ نجفی کانی، علی اکبر؛ صحنه، بهمن «مشاور»)، نقش پدافند غیر عامل در پایداری روستاهای نواحی مرزی (بخش داشلی برون) ، ، (1398/6/23) ، ،
  • (رضایی مقدم؛ فرحناز؛ خواجه شاهکوهی، علیرضا؛ صحنه، بهمن «مشاور»)، تبیین نقش مدیریت نوین روستایی در توسعه کارآفرینی روستاییان شهرستان آق‌قلا دهستان آق‌آلتین ، ، (1398/3/8) ، ،
  • (طهماسبی، مطهره؛ نجفی کانی، علی اکبر؛ صحنه، بهمن «مشاور»)، بررسی جایگاه زنان مناطق کویری در تهیه و تولید فرش دستباف و نقش آن در معیشت پایدار خانوارهای روستایی ، ، (1398/11/12) ، ،
  • (قیصری، نعیمه؛ نجفی کانی، علی اکبر؛ صحنه، بهمن «مشاور»)، بررسی توسعه کویرنوردی و توریسم بیابانی و نقش آن در توسعه نواحی روستایی (مورد: روستاهای حاشیه لوت و حاشیه شهداد) ، ، (1398/11/12) ، ،
  • (ملک، محمد؛ خواجه شاهکوهی، علیرضا؛ صحنه، بهمن «مشاور»)، بررسی نقش گردشگری بر معیشت پایدار روستاهای کوهستانی (مورد: دهستان استرآباد جنوبی شهرستان گرگان) ، ، (نامشخص) ، ،
  • (کلاته عربی، ربابه؛ نجفی کانی، علی اکبر؛ صحنه، بهمن «مشاور»)، تحلیلی بر چالش‌ها و تنگناها پیش روی سکونتگاه‌های سیل زده در شمال کشور مطالعه موردی: روستاهای شهرستان آق‌قلا ، ، (نامشخص) ، ،
  • (سنچولی، اشرف؛ خواجه شاهکوهی، علیرضا؛ صحنه، بهمن «مشاور»)، عوامل موثر بر رفتار پایدار زیست محیطی کشاورزان (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان گنبد دهستان فجر) ، ، (نامشخص) ، ،
  • (آریون، سمیه؛ صحنه، بهمن «راهنما»؛ خواجه شاهکوهی، علیرضا)، امکان‌سنجی گسترش زراعت گلخانه‌ای و نقش آن در معیشت پایدار خانوارهای روستایی (مورد: رامیان) ، ، (1398/11/6) ، ،
  • (منتظری، عبدالقیوم؛ صحنه، بهمن «راهنما»؛ قانقرمه، عبدالعظیم)، نقش مدیریت منابع آب در کاهش اثرات خشکسالی بر معیشت پایدار خانوارهای روستایی شهرستان آق قلا ، ، (1399/2/27) ، ،
  • (کریمی، رضوان؛ صحنه، بهمن «راهنما»؛ نجفی کانی، علی اکبر)، امکان سنجی ترویج بازاریابی الکترونیکی صنایع دستی و نقش آن در معیشت پایدار خانوارهای روستایی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان گرگان) ، ، (نامشخص) ، ،
  • (شکوهی، زهرا؛ صحنه، بهمن «راهنما»؛ نجفی کانی، علی اکبر)، نقش صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی (محصولات خرما) و نقش آن در معیشت پایدار خانوارهای روستایی ، ، (نامشخص) ، ،
  اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.