بهمن طیبی

استادیار دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی تربیت بدنی

رشته تحصیلی

تربیت بدنی - گرایش مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه تهران - کشور ایران

فهرست مقالات

    ارتباط

    رزومه