بی بی نعیمه اونق

استادیار دانشکده علوم پایه
گروه آموزشی ریاضی

رشته تحصیلی

ریاضی محض - گرایش نظریه گراف

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه علم و صنعت ایران - کشور ایران

فهرست مقالات

  ارتباط

  رزومه

  1- نظریه گراف

  2- نظریه جبری گراف

  3- ابرگراف‌ها

  4- ترکیبیات

  5- نظریه کدگذاری

  • Changiz Eslahchi, B. N. Onagh، Vertex-strength of fuzzy graphs ، International Journal of Mathematics and Mathematical Sciences ، (10/1/2006) ، 2006 ، 1-9
  • Mehdi Alaeiyan, B. N. Onagh، Cubic edge-transitive graphs of order 4p2 ، Acta Mathematica Universitatis Comenianae ، (10/1/2009) ، 2 ، 183-186
  • Mehdi Alaeiyan, B. N. Onagh، Semisymmetric cubic graphs of order 4pn ، Acta Universitatis Apulensis ، (11/1/2009) ، 9 ، 153-158
  • Mehdi Alaeiyan, Hamid A. Tavallaee, B. N. Onagh، Semisymmetric cubic graphs of order 16p2 ، Indian Academy of Science- Proceeding Mathematical Sciences ، (2/20/2010) ، 1 ، 19-26
  • Mehdi Alaeiyan, B. N. Onagh, M. K. Hosseinipoor، A classification of cubic symmetric graphs of order 16p2 ، Indian Academy of Science- Proceeding Mathematical Sciences ، (8/20/2011) ، 3 ، 249-257
  • Mehdi Alaeiyan, B. Naimeh Onagh، Semisymmetric cubic graphs of order 10p3 ، Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics ، (10/20/2011) ، 4 ، 531-535
  • Mehdi Alaeiyan, Bibi Naimeh Onagh، A classification of cubic edge-transitive graphs of order 4p3 ، Proceedings of the Romanian Academy-series A: Mathematics, Physics, Technical Sciences, Information Science ، (3/20/2013) ، 1 ، 3-8
  • B. N. Onagh، The harmonic index of product graphs ، Mathematical Sciences ، (9/20/2017) ، 3 ، 203-209
  • Bibi Naimeh Onagh، The harmonic index of subdivision graphs ، Transactions on Combinatorics ، (12/20/2017) ، 4 ، 15-27
  • B. N. Onagh، The harmonic index of edge-semitotal graphs, total graphs and related sums ، Kragujevac Journal of Mathematics ، (7/21/2018) ، 2 ، 217-228
  • B.N. Onagh، The harmonic index of graphs based on some operations related to the lexicographic product ، Mathematical Sciences ، (6/22/2019) ، 13 ، 165-174
  • فاطمه محمدزاده محمد آبادی، G-گراف‌های هامیلتونی ، ، (1392/6/20) ، ،
  • محبوبه جهانتیغ، گراف‌های کیلی همبند متقارن از ظرفیت 5 روی گروه‌های ساده ، ، (1392/7/17) ، ،
  • نگار کردی، رابطه بین مجموعه‌های راف و گراف‌ها ، ، (1393/6/29) ، ،
  • هستی روهنده، ابرگراف‌ها و ابرنگاشت‌ها ، ، (1393/6/29) ، ،
  • ملیسا تقانی، بررسی ارتباط بین درجه معکوس یک گراف با پارامترهای گرافی دیگر ، ، (1394/4/3) ، ،
  • الهه سلیمانی راد، بررسی انرژی وقوع گراف‌ها ، ، (1394/6/30) ، ،
  • زبیده قزل، بررسی انرژی گراف‌های خط ، ، (1394/6/20) ، ،
  • محبوبه حیدری، بررسی شاخص وینر گراف‌های خاص ، ، (1394/6/30) ، ،
  • کامیار مقدم کردمحله، بررسی ارتباط بین شاخص همساز یک گراف با پارامترهای گرافی دیگر ، ، (1394/9/5) ، ،
  • زهره گرامی، بررسی انرژی هاکل گراف‌ها ، ، (1396/11/24) ، ،
  • حورا فتحی، بررسی 2-رنگ آمیزی‌های تام گراف‌ها ، ، (1397/6/31) ، ،
  • فاطمه سادات مکی، اعمالی روی گراف‌های فازی بازه-مقدار ، ، (1398/4/4) ، ،
  • هادیه کوسلی، کدهای شناسایی در گراف‌ها ، ، (1398/6/24) ، ،
  اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.