عبدالمجید نورتقانی

استادیار دانشکده فنی و مهندسی گرگان
گروه آموزشی معماری

رشته تحصیلی

معماری - گرایش معماری مسکن

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

شهید بهشتی - کشور ایران

فهرست مقالات

    ارتباط

    رزومه