سید احمد حسینی

استادیار دانشکده علوم پایه
گروه آموزشی ریاضی

رشته تحصیلی

ریاضی کاربردی - گرایش آنالیز عددی

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه تبریز - کشور ایران

فهرست مقالات

  ارتباط

  رزومه

     CV
  1. حل عددی معادلات انتگرال و انتگرال-دیفرانسیل
  2. روش‌های کارا برای حل معادلات انتگرال تأخیری، سخت و منفرد
  3. درونیاب‌های کسری گرانیگاهی خطی و کاربردهای آن
  4. روش‌های طیفی و شبه طیفی
  • A. Abdi and S. A. Hosseini، The barycentric rational difference-quadrature scheme for system of‎ ‎Volterra integro-differential equations ، SIAM Journal on Scientific Computing ، (6/26/2018) ، 1095-7197 ، A1936-A1960
  • A. Abdi, J.-P. Berrut and S. A. Hosseini ، The linear barycentric rational method for a class of delay Volterra integro-differential equations ، Journal of Scientific Computing ، (11/22/2017) ، 1573-7691 ، 1557-1575
  • علی عبدی و سید احمد حسینی، روش¬های عددی همتافته و متقارن برای حل عددی برخی مدل¬های ریاضی اجرام سماوی ، پژوهش های نوین در ریاضی ، (1396/5/20) ، 1682-0169 ، 109-118
  • S. A. Hosseini and A. Abdi، On the numerical stability of the linear barycentric rational quadrature method for Volterra integral equations ، Applied Numerical Mathematics ، (3/19/2016) ، 0168-9274 ، 1-13
  • S. A. Hosseini, S. Shahmorad, F. Talati، A matrix based method for two dimensional nonlinear Volterra-Fredholm integral equations ، Numerical Algorithms ، (3/30/2015) ، 1017-1398 ، 511-529
  • J.-P. Berrut, S. A. Hosseini and G. Klein، The linear barycentric rational quadrature method for Volterra integral equations ، SIAM Journal on Scientific Computing ، (8/1/2014) ، 1095-7197 ، A105--A123
  • S.A.Hosseini‎, ‎S.Shahmorad and A. Tari، ‎Existence of an Lp-solution for two dimensional integral equations of the Hammerstein type ، Bulletin of the Iranian Mathematical Society ، (8/1/2014) ، 1018-6301 ، 851-862
  • S.A.Hosseini, ‎S.Shahmorad and ‎H.Masoumi، ‎Extension of the operational Tau method for solving 1-D nonlinear transient heat conduction equations ، Journal of King Saud University-Science ، (10/1/2013) ، 1018-3647 ، 283-288
  • A. Abdi, S.A. Hosseini and H. Podhaisky، Adaptive linear barycentric rational finite differences method for stiff ODEs ، Journal of Computational and Applied Mathematics ، (3/5/2019) ، 0377-0427 ، 204-214
  • A. Abdi, J.-P. Berrut, S. A. Hosseini، The linear barycentric rational method for a class of delay Volterra integro-differential equations ، SciCADE (Scientific Computation And Differential Equations) 2017, University of Bath, Bath, UK ، (9/14/2017) ، ،
  • S. A. Hosseini, A. Abdi، On the numerical solution of nonlinear systems of delay Volterra integro-differential equations with constant delay ، CMFT 2017, Maria Curie-Skłodowska University, Lublin, Poland ، (7/11/2017) ، ،
  • A. Abdi, G. Hojjati, S. A. Hosseini، Multistage-multivalue methods with inherent stability property for ordinary differential equations ، CMFT 2017, Maria Curie-Skłodowska University, Lublin, Poland ، (7/11/2017) ، ،
  • G. Hojjati, A. Abdi, S. A. Hosseini، Geometric second derivative numerical methods for solving Hamitonian problems ، CMFT (Computational Methods and Function Theory) 2017, Maria Curie-Skłodowska University, Lublin, Poland ، (7/11/2017) ، ،
  • S. A. Hosseini, A. Abdi، Theoretical results on the stability of the linear barycentric rational quadrature methods ، SciCADE (Scientific Computation And Differential Equations) 2015, University of Potsdam, Potsdam, Germany ، (9/16/2015) ، ،
  • S. A. Hosseini, A. Abdi، The stability behavior of the composite barycentric rational quadrature method for the numerical solution of VIEs ، The 12th Seminar on Differential Equations and Dynamical Systems, University of Tabriz, Tabriz, Iran ، (5/28/2015) ، ، 267-271
  • S. A. Hosseini، The composite barycentric rational quadrature method for Volterra integral equations ، The 44th Annual Iranian Mathematics Conference, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran ، (8/27/2013) ، ، 1054-1057
  • S. A. Hosseini, S. Shahmorad، Tau matrix method for 2D nonlinear Volterra- Fredholm integral equations ، The 44th Annual Iranian Mathematics Conference, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran ، (8/27/2013) ، ، 1058-1061
  • S. A. Hosseini, S. Shahmorad، A computational method for solving two dimensional nonlinear Fredholm integral equations ، The 43rd Annual Iranian Mathematics Conference, University of Tabriz, Tabriz, Iran ، (8/27/2012) ، ، 611-614
  • A. Abdi‎, ‎‎S.A. ‎Hosseini, ‎G. Hojjati، ‎A class of multivalue-multistage schemes for the numerical solution of Volterra integral equations ، International conference on the Numerical Solution of ‎Differential‎‎ and Differential-Algebraic ‎Equations‎ (NUMDIFF-15)‎, ، (9/4/2018) ، ،
  • S.A. ‎Hosseini, ‎A. Abdi‎, ‎‎H. Podhaisky، ‎Rational finite differences method based on the barycentric interpolants for ODEs ، International conference on the Numerical Solution of ‎Differential‎‎ and Differential-Algebraic ‎Equations‎ (NUMDIFF-15) ، (9/4/2018) ، ،
  • علی عبدی، سید احمد حسینی، مبانی آنالیز عددی با نرم افزار متلب ، ، (1394/9/30) ، ، 1-366
  موضوعشرحفایلتاریخ
  جبرخطی عددی---حالت دستگاه معادلات خطی-990202  فایل 1399/1/31 2:52 PM
  ریاضیات عمومی 2-توابع برداری 2-990206  فایل 1399/1/30 10:04 AM
  ریاضیات عمومی 2-توابع برداری 1-990130  فایل 1399/1/30 10:04 AM
  ریاضیات عمومی 2-ادامه جلسه 990124-990130  فایل 1399/1/30 10:03 AM
  جبرخطی عددی---نرم‌های برداری و ماتریسی-990124  فایل 1399/1/24 1:26 PM
  ریاضیات عمومی 2-بردارها، معادلات خط و صفحه در فضا-990124  فایل 1399/1/23 8:44 AM
  جبرخطی عددی---ماتریس‌های غالب قطری اکید، معین مثبت اکید و تجزیه چولسکی-990124  فایل 1399/1/19 2:59 PM
  جبرخطی عددی---تجزیه LU و روش حذفی گاوس به عنوان یک تجزیه-990119  فایل 1399/1/19 1:11 PM
  جبرخطی عددی---استراتژی‌های محورگیری-990117  فایل 1399/1/19 1:09 PM
  جبرخطی عددی---مقدمات و روش حذفی گاوس برای حل دستگاه معادلات خطی-990117  فایل 1399/1/17 12:54 PM
  ریاضیات عمومی 2-دستگاههای مختصات استوانه‌ای و کروی-990117  فایل 1399/1/16 12:06 PM
  ریاضیات عمومی 2-دستگاه مختصات قطبی-990116  فایل 1399/1/16 8:59 AM