عزیز رحیمی

استادیار دانشکده علوم پایه
گروه آموزشی زمین شناسی

رشته تحصیلی

زمین شناسی - گرایش تکتونیک و دگرگونی

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه لیورپول - کشور انگلستان

فهرست مقالات

  ارتباط

  رزومه

  3-الف- مقالات علمي ISI and ISC: انگليسي

  Rahimi-Chakdel, A., Boyle, A. P. and Prior, D. J. (2006) Quartz deformation mechanisms during Barrovian metamorphism: Implications from crystallographic orientation of different generation of quartz in pelites. Tectonophysics.Vol. 427, 15-34.

  Rahimi-Chakdel, A. and Boyle, A. P.  (2012) Microstructural analyses of quartz crystals in andalusite-cordierite schist using electron backscatter diffraction, Journal of Crystallography and mineralogy, Vol, 20, No 2. 25-32 pp.

   Rahimi-Chakdel, A. and Boyle, A. P.  (2012) Crystal size distribution analysis of quartz in sector- zoned of garnet schist using Back-scatter electron images, Journal of Crystallography and mineralogy. Vol, 20, No 3.

  Rahimi-Chakdel, A., (2014) Crystallographic preferred orientations analysis of quartz crystals in Psammite using electron backscatter diffraction, western Ireland, Geopersia, 4, 1, 63-71.

  Rahimi-Chakdel, A., Raghimi, M., (2014)  Some characteristics of mafic dykes in Gondwanan land from South of Gorgan, Northeastern Iran: Implication to petrogenesis and Paleotectonic,  Journal of Tethys, Vol. 2, No. 2, 137–147.

  Nabavi, S. T., Rahimi-Chakdel, A. and Khademi, M. (2017) Structural pattern and

              emplacement mechanism of the Neka Valley nappe complex, eastern Alborz,

             Iran, Int J Earth Sci (Geol Rundsch),Vol. 106, No.7, 2387-2405.

  3-ب- مقالات علمي پژوهشي:  فارسي

  احمدی، ط  رحيمي، ع. و برجسته، ا.، 1396، پهنه بندی نوزمین­ساختی با استفاده از شاخص­های ریخت­سنجی در منطقه لالی گتوند، خوزستان. فصلنامه زمین شناسی ایران، سال یازدهم، شماره 43

  احمدي، ط. و رحيمي چاكدل،ع.، 1392، ژئومورفولوژي و مورفوتكتونيك ناحيه لالي-گتوند، استان خوزستان، فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا، سال سوم ، شماره هفتم

  احمدی رحمت، م.، رحیمی، ع.، دهباشی، ن. و محسنی، ح1396، مدلسازی عددی توزیع واتنش در ناحیه فارس داخلی، پژوهش های علوم زمین، پذیرش

  بابازاده، ش، مظاهري س. ا، رقيمي، م و رحيمي چاكدل، ع.،1392، كاني شناسي و ‍ژئوشيمي و تغييرات جرم ناشي از دگرسانی سنگ­های آتشفشانی منطقه خوش ییلاق- شرق استان گلستان، مجله كاني شناسي و بلورشناسي، سال 21 ، شماره 4

  پیردادی، خ.، رحیمی،ع. و فرهپور، م .م.، 1396، تحلیل هندسی و جنبشی چین خوردگی خانه سرخ در منطقه لرستان. فصلنامه زمین شناسی ایران، پذیرش.

  رادفر، ع و رحيمي چاكدل،ع.، 1391، تحليل هندسي چين خوردگي تپال در حاشيه جنوبي البرز خاوري-شاهرود، فصلنامه زمين شناسي كاربردي، شماره 2.

  روستایی،م.، آق آتابای، م.، رحیمی چاکدل، ع.، رقیمی، م. و نعمتی، م.، 1391، تحليل فعاليت هاي نوزمين ساختي با استفاده از شواهد ريخت زمين ساختي در حوضه آبريز قره سو، جنوب باختر استان گلستان، فصلنامه زمین شناسی ایران، سال ششم، شماره 24. 55-65

  رقيمي،م.، شمعانيان،غ.، شاكري، ع رحيمي چاكدل،ع.قلي پور،م.،1387، شواهد ژئوشيمي شوري تالاب اينچه در بخش شمالي آق‌قلا استان گلستان. مجله علوم کشاورزي و منابع طبيعي، جلد پانزدهم، شماره دوم.

  رقيمي،م.، رحيمي چاكدل،ع.، قره محمودلو، شاه پسندزاده، م سيد خادمي، م.، 1387، تأثيرعوامل زمين شناسي درکيفيت شيميايي منابع تأمين آب آشاميدني گرگان. مجله علوم کشاورزي و منابع طبيعي، جلد پانزدهم، شماره اول.

  رقیمی، م. و رحیمی، ع. ،1395، برسی کانی شناسی نهشته­های لسی کواترنری استان گلستان، مجله كاني شناسي و بلورشناسي، سال 24، شماره 2.

  قاسمي،م و رحيمي چاكدل،ع.، 1391، بررسی مورفوتکتونیکی ساختارهای زمین­شناسی واقع در شمال­شرق شهرستان باغملک، استان خوزستان با نگرشی بر اشکال کارستی و ارزیابی ساختاری محل احداث سد ابوالعباس، فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا، شماره سوم،

  نبوي، ت، خادمي،م و رحيمي چاكدل ،ع. ، 1392، پهنه دگرريختي ترافشارش مورب سفره راندگي چهارباغ، مجله ساختار و تكتونيك، سال اول شماره 2

  4- الف- ارائه مقاله در همايش­هاي بين المللي:

  Boyle, A. P, Rahimi-Chakdel, A. and Prior, D. J. 2005. Deformation mechanisms during prograde metamorphisms Barrovian pelites. Metamorphic Studies Group conference held March at London, England

  Boyle, A. P, Rahimi-Chakdel, A. and Prior, D. J. 2004. Quartz deformation mechanisms in pelites. GSA Conference, Denver, USA

  Prior, D. J., Rahimi-Chakdel, A. and Boyle, A. P. 2003. Origin of Poikilitic Garnet in a Leucogranite Dike. AGU  Fall conference, USA

  Rahimi-Chakdel, A. 2000. What controls the inclusion in porphyroblasts. 8th Iranian                                                                              Student Seminar in Europe held at Manchester, England.

  Rahimi-Chakdel, A. 2001. Microstructural and microtextural analyses of quartz crystals in Dalradian andalusite-cordierite schist from Yathan Valley Aberdeenshire, Scotland. 9th Iranian Student Seminar in Europe held at Birmingham, England.

  Rahimi-Chakdel, A., Boyle, A. P. and Prior, D. J. 2002.Timing and growth of poikilitic garnet in the St Ruuan’s microgranite dyke from the Isle of Man: 18th general meeting of the international mineralogical association held 1-6 September at Edinburgh, Scotland. 260-261pp.

  Rahimi-Chakdel, A., Boyle, A. P. and Prior, D. J. 2003. Quartz microstructure in Dalradian garnet-mica schist: implication for texture development. Metamorphic Studies Group conference held March at London, England, 12-13 pp.

  Rahimi-Chakdel, A., Boyle, A. P. and Prior, D. J. 2003. Size, shape and crystallographic orientation of quartzes in pelitic rocks. 14th Deformation, Rheology and Tectonic conference held 14-16 April at St. Malo, France.135-136pp.

  Rahimi-Chakdel, A., Boyle, A. P. and Prior, D. J. 2005. Crstallographic orientation of quartz inclusions in garnet porphyroblasts: implication for quartz deformation mechanism during prograde metamorphism. 15th Conference on Deformation mechanism, Rheology and Tectonics held 2-4 May, ETH Zurich, Swiss.

  Rahimi-Chakdel, A., Boyle, A. P. and Prior, D. J. 2007.Quartz deformation mechanism adjacent to a mid-crustal shear zone, the Renvyle-Bofin Slide, Connemara, western Ireland. 16th Conference on Deformation mechanism, Rheology and Tectonics held 27 September-2 October at Milan, Italy, 176pp.

  Rahimi-Chakdel, A., Raghimi, M. 2010. Mafic plutonic rocks from south of Gorgan (NE Iran) – mineralogical and geochemical data. 20th General Meeting of the                                                                                     International Mineralogical Association 21–27 August, Budapest, Hungary

  4- ب- ارائه مقاله کامل در همايش­هاي داخلي

  احمدي، ط. ، رحيمي چاکدل ، ع. و برجسته، آ.، (1390) نقش سامانه شكستگي سازند تبخيري گچساران در الگوي آبراهه هاي ناحيه لالي-گتوند در شمال استان خوزستان، سي امين گردهمايي علوم زمين، تهران.

   احمدي، ط. ، رحيمي چاکدل ، ع. و برجسته، آ.، (1390) پهنه بندي تكتونيكي با استفاده از شاخص هاي ريخت سنجي در منطقه لالي-گتوند در شمال استان خوزستان، سي امين گردهمايي علوم زمين، تهران.

  اسلمي ، م.، رحيمي چاکدل، ع. و آق آتاباي،م.، (1389) تحليل ساختاري چین خوردگی جنوب رودخانه الستان_استان گلستان، بیست و نهمین گردهمایی علوم زمین، بهمن ماه، تهران.

  اسلمي ، م.، رحيمي چاکدل ، ع. و آق آتاباي،م.، (1390) بررسی ساختاري چین خوردگی دره اخران_استان گلستان، دومین همایش علوم زمین دانشگاه آزاد اسلامی، آشتیان.

  جعفري حاجتي، ف.، آق آتاباي، م. و رحيمي چاکدل ، ع. (1390) تغييرات ميدان تنش كولمب و پس لرزههاي زمين لرزه زرند، جنوب شرق ايران. سي امين گردهمايي علوم زمين، تهران.

  رادفر، ع.، رحيمي چاکدل ، ع. و صفری، ح (1390) بررسی ساختارهای زمین شناسی منطقه چشمه نمروه- شمال غرب شاهرود، دومین همایش علوم زمین دانشگاه آزاد اسلامی، آشتیان.

  رادفر، ع.، رحيمي چاکدل ، ع. و شيري پور، ع (1390) ارتباط ميان ساختارهای زمین شناسی موجود در دوپلكس امتداد لغز غرب شاهرود، پنجمین همایش تخصصی زمین شناسی ایران، ابهر.

  بابازاده، ش.، مظاهري، ا.، رقيمي، م.، رحيمي چاكدل، ع(1390) بررسي كاني شناسي، سنگ شناسي و دگرساني سنگهاي بازالتي خوش ييلاق، نوزدهمين همايش بلورشناسي و كاني شناسي ايران، دانشگاه گلستان، گرگان.

  بابازاده، ش.، مظاهري، ا.، رقيمي، م.، رحيمي چاكدل، ع(1390) پتروگرافي،ژئوشيمي و جايگاه تكتونيكي مجموعه بازالتي خوش ييلاق، پانزدهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران، دانشگاه تربیت معلم، تهران.

  روستائی، م.،آق آتابای، م.، نعمتی، م.، رقیمی،م. و رحیمی چاکدل، ع(1390) ارزيابي زمينساخت فعال جنوب البرز خاوري، حوضه گرگانرود- قره سو براساس شاخص­هاي شيب رود و هيپسومتري، پانزدهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران، دانشگاه تربیت معلم، تهران.

  رحيمي چاكدل،ع.، (1390) بررسی الگوی انکلوزیونها در استارولیت های پوئی­کیلوبلاستیک مشهد، پنجمین همایش تخصصی زمین شناسی ایران، ابهر.

  رقيمي،م.، قره محمودلو،م.، رحيمي چاكدل،ع. قلي پور،م.، (1386) کيفيت شيميايي آب تالاب براي مصارف کشاورزي ( مطالعه موردي: تالاب اينچه در بخش شمالي آق‌قلا، استان گلستان). اولين همايش بوم شناختي در کشاورزي. گرگان.27-26.

  رقيمي،م.، قره محمودلو،م.، رحيمي چاكدل،ع. قلي پور،م وسيد خادمي،س.، (١٣٨٦) بررسي كيفيت فيزيكي و هيدروژئوشيميايي آب رودخانه زيارت به عنوان آب آشاميدني شهر گرگان، مديريت منابع آب و خاك, كرمان.

  رقيمي،م.، رحيمي چاكدل،ع قره محمودلو،م.،. شاپسندزاده،م وسيد خادمي،س.، (١٣٨٥) تاثير عوامل زمين شناسي در كيفيت شيميايي منابع تامين آب آشاميدني گرگان, بيست و پنجمين گردهمائي علوم زمين, سازمان زمين شناسي كشور-تهران.

  رقيمي، م.، شمعانيان، غ.ح.، شاکري، ع.، و رحيمي چاکدل، ع.، (1385) هيدروژئوشيمي و کاني شناسي سطحي درياچه شوراينچه در بخش شمالي آق قلا استان گلستان، خلاصه مقالات چهاردهمين همايش انجمن بلور شناسي و کاني شناسي ايران, دانشگاه بيرجند.

  رقيمي، م.، قلي پور، م.، و رحيمي چاکدل، ع.، (1390) روند تشكيل كاني زيست محيطي ژاروسيت در فرآيند هوازدگي( مطالعه موردي: سواحل جنوب غرب استراليا و حوضه زغالي البرز مركزي ايران)، نوزدهمين همايش انجمن بلور شناسي و کاني شناسي ايران, دانشگاه گلستان.

  شیری پور، ع. و رحیمی چاکدل،ع.، (1390) بررسي تنش ديرينه براساس مطالعات هندسي و حركتي ساختارهای تكتونيكي منطقه اولنگ، جنوب استان گلستان، پانزدهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران، دانشگاه تربیت معلم، تهران.

  قاسمی،م. و رحیمی چاکدل،ع.، (1390) تحليل سيستم شكستگي منطقه ابوالعباس در زون برشي ايذه واقع در کمربند زاگرس چین خورده ساده، پانزدهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران، دانشگاه تربیت معلم، تهران.

  قاسمی،م. و رحیمی چاکدل،ع.، (1390) تحلیل گسل امتدادي در یال تاقدیس سر پهن واقع درکمربند زاگرس چین خورده، پنجمین همایش تخصصی زمین شناسی ایران، ابهر.

  قاسمی،م. و رحیمی چاکدل،ع.، (1390) تحلیل سازوكار گسل­هاي مال­آقا درکمربند زاگرس چین خورده ساده، سي امين گردهمايي علوم زمين، تهران.

  مير عابديني، م.، آق اتاباي، م. و رحيمي چاکدل ، ع.، (1390) بررسي خصوصيات فركتالي زماني زمين لرزه هاي ناحيه بلده، البرز مركزي. سي امين گردهمايي علوم زمين، تهران.

  رحيمي چاکدل ، ع.، (1391) بررسی توالي دگرریختی خميري در سنگهای دگرگونی جنوب شرقي گرگان، شانزدهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران، دانشگاه شيراز، شيراز

  نبوي،س ت،خادمي،م و رحيمي چاكدل،ع.، (1391) تحليل كرنش و الگوي تغييرات ساختاري سفره راندگي چهارباغ، البرز شرقي، شانزدهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران، دانشگاه شيراز، شيراز

  نبوي،س ت،خادمي،م و رحيمي چاكدل،ع.، (1391) الگوي ساختاري و سازوكار جايگيري سفره هاي راندگي چهارباغ، البرز شرقي، شانزدهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران، دانشگاه شيراز، شيراز

  احمدي، ط. ، رحيمي چاکدل ، ع. و برجسته، آ.،  (1391) ارزیابی تکتونیک فعال منطقه لالی گتوند، بااستفاده از شاخص­های شیب طول رود و عدم تقارن حوضه­زهکشی، شانزدهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران، دانشگاه شيراز، شيراز

  هادي پور، د، رحيمي چاكدل، ع و چرچي ، ع.، (1391) پاره بندي گسل رامهرمز در منطقه شوشتر، سي و يكمين همايش  علوم زمين، تهران

  شكراني،ع ، رحيمي چاکدل،ع، آق آتاباي،م و احمدي،ع.، (1391) تحليل ساختاري بخش غربي گسل جنوبي كوههاي بزقوش، سي و يكمين همايش  علوم زمين، تهران

  نبوي، س ت،خادمي،م و رحيمي چاكدل، ع.، (1391) مدل منحصر ترافشارش مورب در سفره راندگي چهارباغ، سي و يكمين همايش  علوم زمين، تهران

  5- الف- تالیف کتاب

  رحيمي چاکدل , ع و نبوی، ت.،  (١٣91) زمین شناسی ساختاری، تنش، كرنش ، رئولوژي و چين خوردگي، انتشارات دانشگاه گلستان، 425ص

  رحيمي چاکدل , ع و نبوی، ت.، (در حال چاپ) زمین شناسی ساختاری، شكستگي، گسلش و ناپيوستگي ، انتشارات دانشگاه گلستان، 450ص

  5- ب- ترجمه کتاب

  رحيمي چاکدل، ع و صفری، ح.،  (١٣89) ساختارها و نقشه های زمین شناسی، انتشارات دانشگاه گلستان، 210 ص

  رحيمي چاکدل، ع، رادفر،ع و رقيمي،م.، (1393) زلزله و آب، انتشارات دانشگاه گلستان، 240 ص

  6- طرحهاي پژوهشي

  الف- پايان يافته

  1- رحيمي چاكدل،ع و رقيمي،م.، ( 1385) روابط ريز ساختي پورفيروبلاست-ماتريکس در شيست هاي گارنت- استاروليت دار مشهد، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان،گزارش طرح،39 صفحه

  2- رحيمي چاكدل،ع ، رقيمي. م، موحدي. م و احمدي،م.، (1386) بررسيهاي ژ ئوشيميايي و پتروژنزي رگه هاي آذرين در روستاي زيارت گرگان، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان،گزارش طرح،42 صفحه

  3- رحيمي چاكدل،ع.، (١٣٨٧) مطالعه ساختارهاي زمين شناسي تشكيلات شمشك در دره النگ راميان، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان ,گزارش طرح،4٨ صفحه

  4- رحيمي چاكدل،ع.، (١٣٨9) تحليل ساختارهاي زمين شناسي در تشكيلات خوش ييلاق دره فاضل آباد گلستان، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان، گزارش طرح،46 صفحه

  5- رحيمي چاكدل،ع، صفری، ح و آق آتابای، م.، (1390) بررسي ساختاري تشکيلات شمشک در بخش شمالي دهملا ،دانشگاه گلستان، گزارش طرح،43 صفحه

  6- رحيمي چاكدل،ع.، (1390) تحليل ساختاري ناحيه الستان النگ در البرز شمال شرقي، گزارش طرح،57 صفحه

  7- رحيمي چاكدل،ع.، رقيمي, م.، شمعانیان،غ.، احمدی، م.، (1390) گزارش ارزیابی درونی گروه زمین شناسی، داشگاه گلستان، گزارش طرح، 101 صفحه

  8- رحيمي چاكدل،ع.، (1391) الگوي شكستگي­ها در بخش شمال غربي زون برشي ايذه - استان خوزستان گزارش طرح،55 صفحه

  9- رقيمي, م و رحيمي چاکدل , ع , قره محمود لو,م و سيدخادمي,م.، (١٣٨٧) بررسي ميزان نيترات در آب هاي زير زميني شهر گرگان, مصوب دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان, گزارش طرح،٥٦ صفحه

  10- رقيمي, م و رحيمي چاکدل , ع وقره محمودلو، م.، (١٣٨٦) بررسي پارامترهاي زمين شناسي و هيدروژئوشيمي کيفيت شيميائي آب, مصوب دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان, گزارش طرح،٤٦ص

  11-دماوندي, م و رحيمي چاکدل , ع و رقيمي،م.، (١٣٨٧) خصوصيات فيزيکو شيميايي  و کاني شناسي نهشته هاي لسي گرگان, مصوب دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان, گزارش طرح،٣٨ صفحه

  12- صفري، ح، رحيمي چاكدل،ع و آق آتاباي،م.،(1389) تحليل سينماتيكي دوپلكس ده‌ملا، دانشگاه گلستان، گزارش طرح،42 صفحه

  13- آق آتاباي،م، صفري، ح و رحيمي چاكدل،ع.، (1389) الگوي لرزه­خیزی استان گلستان، دانشگاه گلستان، گزارش طرح،45 صفحه

  7- سابقه تدريس:

                                                           

    رديف        

  عنوان درس

  محل و سال

  مقطع

  1

  مبانی اساسی استرین

  دانشگاه گلستان     از 91

  دكتري

  2

  پوسته قاره­اي

  دانشگاه گلستان     از 91 تاكنون

  دكتري

  3

  زمین ساخت پیشرفته 1     

  دانشگاه گلستان     از 89 تاكنون                                              

  کارشناسی ارشد

  4

  ژئوتکتونیک 2

  دانشگاه گلستان     از 89  تاكنون                                        

  کارشناسی ارشد

  5

  بافت و ساختار

  دانشگاه گلستان     از 89 تاكنون                                            

  کارشناسی ارشد

  6

  کاني زايي و تکتونيک

  دانشگاه گلستان      89                                          

  کارشناسی ارشد

  7

  زلزله شناسی

  دانشگاه گلستان      از تاكنون 88                                              

  کارشناسی

  8

  زمين شناسي ساختاری    

  دانشگاه گلستان      از 84 تاكنون                                              

  کارشناسی

  9

  زمين ساخت

  دانشگاه گلستان     83-89                                              

  کارشناسی

  10

  ژئوفيزيک

  دانشگاه گلستان     83-89                                        

  کارشناسی

  11

  زبان تخصصي

  دانشگاه گلستان      از 84 تاكنون                                        

  کارشناسی

  12

  عمليات صحرايي            

  دانشگاه گلستان      83-90                                           

  کارشناسی

  13

  سنگ شناسي آذرين

  دانشگاه گلستان      83-90                                       

  کارشناسی

  14

  سنگ شناسي دگرگوني   

  دانشگاه گلستان     از 82 تاكنون                                      

  کارشناسی

  15

  زمين شناسي ايران

  دانشگاه گلستان     83-90                                             

  کارشناسی

  16

  عملیات زمين شناسي ايران 

  دانشگاه گلستان     83-90                                              

  کارشناسی

  17

  آتشفشان شناسي

  دانشگاه گلستان     84-88                                       

  کارشناسی

  8-الف- استاد راهنما دانشجويان کارشناسی ارشد فارغ‌التحصيل

  1- اسلمی، م.،( 1390) بررسی مکانیسم چین خوردگی غرب روستای الستان- گرگان، دانشگاه گلستان، راهنما: دكتر عزيز رحيمي چاكدل ، مشاور: دكتر مریم آق آتابای

  2- شيري پور، ع.،(1390) بررسي ساختاري و تفسير تكتونيكي جنوب دره النگ- راميان، دانشگاه گلستان، راهنما: دكتر عزيز رحيمي چاكدل ، مشاور: دكتر حجت اله صفري

  3- رادفر،ع. 1390، بررسي ساختاري و تفسير تكتونيكي شمال دهملا- شاهرود، دانشگاه گلستان، راهنما: دكتر عزيز رحيمي چاكدل ، مشاور: دكتر حجت اله صفري

  4- عزیز زاده، ق. (1390) بررسی پترولوژی و دگر شکلی سنگهای دگرگونی منطقه گرمابدشت ( شرق گرگان )،دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، راهنما: دكتر عزيز رحيمي چاكدل،  مشاور: دکتر  عبدالرضا جعفریان

  5- قاسمي، م. (1391) تحليل ساختاري منطقه ابوالعباس، راهنما: دكتر عزيز رحيمي چاكدل مشاور: دكتر حجت اله صفري و دكتر آرش برجسته

  6-احمدي،ط(1391) تحلیل ریخت زمین ساختی منطقه لالی- گتوند، خوزستان، راهنما: دكتر عزيز رحيمي چاكدل مشاور: دكتر حجت اله صفري و دكتر آرش برجسته

  7-شکرانی ترکمانی،ع.(1392) تحلیل کینماتیک گسل جنوبی بزقوش و دگرریختی مرتبط با آن - آذربایجان شرقی، راهنما: دكتر عزيز رحيمي چاكدل مشاور: دكتر مریم آتابای

  8-هادی پور،د.(1393) تحلیل ساختاری و لرزه زمین­ساخت گسل شوشتر، خوزستان، راهنما: دكتر عزيز رحيمي چاكدل مشاور: دكتر حجت اله صفري و دكتر عباس چرچی

  9- ایزدی،ف. (1393) تحلیل الگوی شکستگی­ها در زون غرب سنندج با استفاده از تکنیک­های سنجش از دور، راهنما: دكتر عزيز رحيمي چاكدل مشاور: دكتر مصطفی رقیمی و مهندس عرفان حاجی

  10- پیردادی، خ.(1393) تحليل ساختاري تاقديس خانه سرخ درپهنه لرستان، كمربند چين خورده - رانده زاگرس، راهنما: دكتر عزيز رحيمي چاكدل مشاور: دكتر حجت اله صفري و دكتر محمد مهدی فرهپور

  11- سپهوند،م.، (1394) تحلیل ساختاری جنوب غربی خرم آباد، راهنما: دكتر عزيز رحيمي چاكدل مشاور: دكتر مریم آتابای ، مهندس علی رادفر و مهندس مینا عبدولوند

  12-قبادی،م.، (1395) تحلیل ساختاری و مورفوتکتونیکی منطقه تیل آباد، گلستان، راهنما: دكتر عزيز رحيمي چاكدل مشاور: دكتر مصطفی رقیمی و مهندس علی رادفر

  13-سعادت نیا، آ.، (1395) تحلیل فعالیت های تکتونیکی موثر بر زمین لغزش های شرق استان گلستان، راهنما: دكتر عزيز رحيمي چاكدل و دكتر مصطفی رقیمی مشاور: دکتر حامد رضایی و مهندس علی رادفر

  8-ب- استاد مشاور دانشجويان کارشناسی ارشد فارغ‌التحصيل

  1- عباس زاده،ز.، (1390) بررسي ارتباط ساختارها با مكان ظهور چشمه‌ها در ناحيه گرگان، دانشگاه گلستان، راهنما: دكتر حجت‌اله صفري ، مشاور: دكتر مصطفي رقيمي ، دكتر عزیز رحیمی چاکدل و مهندس محمد كابلي

  2- غلامي، م.، (1390) تحليل سينماتيكي دوپلكس ساختاري ده‌ملا، دانشگاه گلستان، راهنما: دكتر حجت‌اله صفري ، مشاور: دكتر عزيز رحيمي چاكدل و دكتر بهنام رحيمي

  3- روستائی، م.، (1390) آناليز توام سايزمونيكي  جنوب استان گلستان،دانشگاه گلستان، راهنما: دکتر مریم آق آتابای مشاور: دكتر مصطفی رقیمی، مهندس مجید نعمتی و دكتر عزيز رحيمي چاكدل

  4- جوكار، م.،  (1391) تحليل حركتي گسل هنديجان و اثر آن بر ميدان نفتي رگ سفيد، استان خوزستان، دانشگاه گلستان، راهنما: دكتر حجت‌اله صفري ، مشاور: دكتر عزيز رحيمي چاكدل

  5- مير عابديني، م.، (1391) تجزيه و تحليل فركتالي زمين لرزه ها و گسل هاي ناحيه بلده، البرز مركزي، دانشگاه گلستان، راهنما: دکتر مریم آق آتابای مشاور: دكتر عزيز رحيمي چاكدل

  6- نبوي، ت.، (1391) بررسي سازوكار جايگيري سفره رانده چين خورده منطقه چهارباغ،  دانشگاه دامغان، راهنما: دکتر محسن خادمي مشاور: دكتر عزيز رحيمي چاكدل

  7- محمد رضائي،م.، (1391) بررسي سينماتيك گسله هاي ناحيه سرچشمه، دانشگاه گلستان، راهنما: دكتر حجت‌اله صفري ، مشاور: دكتر عزيز رحيمي چاكدل

  8-  جعفري حاجتي، ف.، (1391) الگوي حالت استرس و پس لرزه هاي زمين لرزه هاي 10 سال اخير ايران، دانشگاه گلستان، راهنما: دکتر مریم آق آتابای مشاور: دكتر عزيز رحيمي چاكدل

  9-  شرکت کارگاه:

  • کاربرد GIS در زمين شناسي١٩٩٩ - ليورپول- انگلستان
  • تعيين سن نسبي براساس جدول جوان شدگي٢٠٠٠ - ليورپول- انگلستان
  • تجزيه و تحليل ساختاري ريز چينها٢٠٠٠ - ليدز- انگلستان
  • کاربرد  EBSD در زمين شناسي  ٢٠٠١ - ليورپول- انگلستان
  • استفاده از نرم افزار Chanel+4 ٢٠٠١ - ليورپول- انگلستان
  • کاربرد CSD در سنگهاي آذرين و دگرگوني٢٠٠١ - ليورپول- انگلستان

   

  10- عضويت در مجامع بين المللي:

                                                                              شروع                   پايان

  ١-عضو گروه                            Metamorphic Group١٩٩٩             ادامه دارد

  ٢-عضو گروه Tectonic and Structural Geology         ١٩٩٩            ادامه دارد

  11- آشنايي و تجربه کاري با دستگاه هاي زير:

   

  1) Scanning Electron Microscopy (SEM)

  2) Electron Backscatters Diffractions (EBSD)

  3) Transmission Electron Microscopy (TEM)

  4) X-ray Diffractometer (XRD)

  ١2- سوابق اجرائي

  1- مسئول برگزاري  هشتمين دوره همايش دانشجويان زمين شناسي و ژئوفيزيک خارج از کشور، منچستر، انگلستان-٢٠٠٠

  2- مدير گروه زمين شناسي دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان از سال١٣٨٤ تادي ماه ١٣٨٧

  3- مدیر امورتحصیلات تکمیلی دانشگاه گلستان از سال١٣95 تاکنون

  4- مدیر استعداد­های درخشان دانشگاه گلستان از سال١٣95 تاکنون

  اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.