عبدالمجید ایزد پناه

استادیار دانشکده علوم پایه
گروه آموزشی فیزیک

رشته تحصیلی

فیزیک - گرایش فیزیک هسته ای

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه دولتی مسکو - کشور روسیه

فهرست مقالات

  ارتباط

    a-izadpanah
   
  رزومه

  • مدل‌هاي هسته‌اي
  • ساختار هسته‌ها
  • واكنش‌هاي هسته‌اي
  • كشاورزي هسته‌اي
  • A. S. Demyanova, S. E. Belov, Yu. A. Glukhov, S. A. Goncharov, A. Izadpanakh, S.V.Khlebnikov, V.A.Maslov, Yu.G.Sobolev, A. A. Ogloblin, Yu. E. Penionzhkevich, W.H.Trzaska, A.Yu.Tultsev, and G. P. Tyurin، First Observation of Nuclear Rainbow Scattering in 16O + 40Ca System ، Physics of Atomic Nuclei ، (8/2/2006) ، 8 ، 1383-1387
  • Yu. A. Glukhov, V. P. Rudakov, K.P.Artemov, A. S.Demyanova, A. A. Ogloblin, S. A. Goncharov, and A. Izadpanakh، Nuclear Rainbow in the Elastic Scattering of 16О Nuclei on Carbon Isotopes ، Physics of Atomic Nuclei ، (1/1/2008) ، 1 ، 1-7
  • S. A. Goncharov and A. Izadpanah، Nucleus–Nucleus Potential within the Semimicroscopic Dispersive Model on the Basis of a Corrected Folding-Model Potential ، Physics of Atomic Nuclei ، (1/1/2008) ، 1 ، 18-28
  • S. A. Goncharov and A. Izadpanah، Dispersive Semimicroscopic Analysis of Nuclear–Nuclear Collisions on the Basis of a Corrected Folding-Model Potential ، Physics of Atomic Nuclei ، (1/1/2008) ، 1 ، 1491-1499
  • A. Izadpanah، Causality principle and nuclear dispersion anomaly in the elastic scattering for α+12C system ، Chinese Physics C ، (12/2/2010) ، 12 ، 1842-1845
  • Abdolmajid Izadpanah, Marzieh Yousefi، Semimicroscopic Dispersive Analysis of Nuclear-Nuclear Collisions on the Basis of Folding Potential ، Journal of Modern Physics ، (7/2/2014) ، ، 1109-1116
  • Rahim Khabaz & Abdolmajid Izadpanah، Survey and design of an irradiation setup for measuring the amount of heavy water in a sample ، Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry ، (1/14/2016) ، 1 ، 393-398
  • T. Koohrokhi • A. M. Izadpanah • S. K. Hosseini، Fusion Cross Section of Tðd; nÞ4He and 3Heðd; pÞ4He Reactions by Four Parameters Formula ، Journal of Fusion Energy ، (12/1/2016) ، 6 ، 816-822
  • ایمان کریمی راد، موسی حسام , علی بهرامی سامانی , عبدالمجید ایزدپناه، تعیین سن آب زیرزمینی در سفره تحت فشار استان گلستان از طریق اندازه‌گیری تریتیوم ، نشريه پژوهش هاي حفاظت آب و خاك ، (1392/11/1) ، 6 ، 183-199
  • ایمان کریمی راد ، موسی حسام ، علی بهرامی سامانی ، عبدالمجید ایزدپناه ، نفیسه مقدسی، روش رادیوایزوتوپی اندازه‌گیری سن آب زیرزمینی با استفاده از غني سازی تریتیوم ، آب و توسعه پايدار ، (1396/4/1) ، 1 ، 99-106
  • Demyanova A.S., Bohlen G.H., Glukhov Yu.A., Goncharov S.A., Izadpanah A., Maslov V.A., Ogloblin A.A., Penionzhkevich Yu.E., Rozhkov M.V., Sobolev Yu.G., Trzaska W., Tyurin G.P., Khlebnikov S.V., von Oertzen W.، Nuclear Rainbow ، 54 International meeting on nuclear spectroscopy and nuclear structure «Nucleus-2004» ، (6/22/2004) ، ، 185
  • Demyanova A.S., Glukhov Yu.A., Ogloblin A.A., Trzaska W., Bohlen G.H., von Oertzen W., Goncharov S.A., Izadpanah A., Maslov V.A., Penionzhkevich Yu.E., Sobolev Yu.G., Khlebnikov S.V., Tyurin G.P.، Study Of Rainbow Scattering In 16O + 14C System. ، International Symposium «EXON2004 ، (7/5/2004) ، ، 400-403
  • Demyanova A.S., Bohlen G.H., Glukhov Yu.A., Goncharov S.A., Izadpanah A., Maslov V.A., Ogloblin A.A., Penionzhkevich Yu.E., Rozhkov M.V., Sobolev Yu.G., Trzaska W., Khlebnikov S.V., Tyurin G.P., von Oertzen W. ، Refractive Behavior of 16O + 14C Scattering ، International Nuclear Physics Conference ، (6/27/2004) ، ، 449
  • Goncharov S.A., Izadpanah A، Dispersive Semi-Microscopic Analysis of The Nucleus-Nucleus Collisions Based On The Folding Potential With Corrected Energy Dependence ، International Conference "Nuclear Structure and Related Topics" ، (7/13/2006) ، ، 34
  • ایزدپناه،عبدالمجید، تحليل نيم ميكروسكوپيكي پاشندگي برخوردهاي هسته-هسته اي بر اساس پتانسيل فولدينگ با بستگي انر‍‍‍ژي تصحيح شده. ، كنفرانس هسته اي ايران ، (نامشخص) ، سيزدهمين ،
  • ایزدپناه،عبدالمجید، اصل عليت و ناهنجاري پاشندگي هسته اي در پراكندگي كشسان ذره آلفا از كربن ، كنفرانس هسته اي ايران ، (نامشخص) ، چهاردهمين ،
  • ایزدپناه،عبدالمجید ; نجفی مقدم، هانیه ، تحليل جديد پراكندگي كشسان C 12+α بر اساس رهيافت پديده شناختي پاشندگي ، کنفرانس هسته ای ایران ، (نامشخص) ، پانزدهمین ،
  • ایزدپناه،عبدالمجید; موحدی، منصور ، بررسی سطوح انرژی در هسته 103Sn ، کنفرانس هسته ای ایران ، (نامشخص) ، پانزدهمین ،
  • شمعانیان، غلامحسین ; ایزدپناه، عبدالمجید ، ویژگی های ژئوشیمیایی و اثرات زیست محیطی رادیونوکلئیدها (با تاکید بر سرطان مری در استان گلستان) ، کنفرانس هسته ای ایران ، (نامشخص) ، پانزدهمین ،
  • موحدی، منصور ; ایزدپناه، عبدالمجید ; گالشی، بهنام ، کاربرد بنتونیت جهت نگاهداری پسماندهای فرآورده های رادیو اکتیو ، کنفرانس هسته ای ایران ، (نامشخص) ، پانزدهمین ،
  • ایزدپناه،عبدالمجید ; یوسفی، مرضیه، تحليل جديد نيم‌ميكروسكوپيكي پاشندگي برخوردهاي هسته-هسته‌اي بر اساس پتانسيل فولدينگ ، كنفرانس هسته‌اي ايران ، (نامشخص) ، شانزدهمين ،
  • بابانژاد، نيلوفر ; كياني، فرشاد ; ايزدپناه، عبدالمجيد ; خرمالي، فرهاد ; اصغري‌زاده، فريد ، پراكنش راديونوكلئيد سزيم-137 در خاك‌هاي جنگلي با سازندهاي متفاوت و قابليت استفاده از آن جهت مطالعات حفاظت خاك در حوضه شصت‌كلاته استان گلستان ، همايش ملي كشاورزي پايدار و توليد محصول سالم ، (نامشخص) ، اولين ،
  • بابانژاد، نيلوفر ; كياني، فرشاد ; ايزدپناه، عبدالمجيد ; اصغري‌زاده، فريد ، ردیابی عناصر سزیم-137 و سرب-210 در خاک‌های شصت‌کلاته استان گلستان جهت مطالعات فرسایش خاک ، كنفرانس هسته‌اي ايران ، (نامشخص) ، هفدهمين ،
  • كريمي‌راد، ايمان ; حسام، موسي ; بهرامي ساماني، علي ; ايزدپناه، عبدالمجيد ، استفاده از تكنيك هسته‌اي سن‌سنجي راديوايزوتوپي در هيدرولوژي ، همايش ملي مديريت جامع منابع آب ، (نامشخص) ، سومين ،
  • كريمي‌راد، ايمان ; حسام، موسي ; بهرامي ساماني، علي ; ايزدپناه، عبدالمجيد ، اندازه‌گيري تريتيوم طبيعي در آب‌هاي زيرزميني با استفاده از غني‌سازي الكتروليزي- مطالعه موردي استان گلستان ، همايش ملي مديريت جامع منابع آب ، (نامشخص) ، سومين ،
  • ایزدپناه،عبدالمجید ; زنگانه، وحید; رحمانی‌منش، سکینه، تعیین پتانسیل هسته-هسته ای بر اساس پدیده رنگین کمان هسته ای ، کنفرانس هسته ای ایران ، (نامشخص) ، بیستمین ،
  • زنگانه، وحید; ایزدپناه،عبدالمجید، محاسبه احتمال گذار همجوشي هسته‌اي براي تمام نواحي انرژي با استفاده از روش ماتريس انتقال ، کنفرانس فيزيك ایران ، (نامشخص) ، ،
  • ایزدپناه،عبدالمجید ; زنگانه، وحید; میرزایی، مهدی; يعقوبي مهران، فرهاد ، مطالعه سطح مقطع همجوشي براي سيستم‌هاي مقيد ضعيف ، کنفرانس هسته ای ایران ، (نامشخص) ، بیستمین ،
  • زنگانه، وحید; ایزدپناه،عبدالمجید; میرزایی، مهدی، مطالعه برهم‌كنش يون‌هاي سنگين با استفاده از مدل تابع چگالي انرژي اسكريم ، کنفرانس هسته ای ایران ، (نامشخص) ، بیستمین ،
  • زنگانه، وحید; ایزدپناه،عبدالمجید; زاهدی، نسا; رحمانی‌منش، سکینه; احمدی، ماریا، استفاده از روش جديد ماتريس انتقال براي محاسبه نيمه عمر واپاشي آلفا ، کنفرانس هسته ای ایران ، (نامشخص) ، بیستمین ،
  • کوهرخی، طه; ایزدپناه،عبدالمجید; حسینی، پویا; مهدوی، محمد; آزادیفر، ربابه، تاثیر زایش داخلی تریتیوم و هلیوم-3 بر روی اشتعال یک قرص سوخت ICF ، کنفرانس فيزيك ایران ، (نامشخص) ، ،
  • احمدی، ماریا; کوهرخی، طه; ايزدپناه، عبدالمجيد ; میرمحمدحسینی، سیدابوالحسن، تأثير مغز سخت در سطح مقطع همجوشي هسته‌هاي سبك با استفاده از مدل اپتيكي ، کنفرانس هسته‌ای ایران ، (نامشخص) ، بیست‌ويكمين ،
  • زنگانه، وحید; ایزدپناه،عبدالمجید; میرزایی، مهدی، مقايسه‌ي بين محل و ارتفاع سد همجوشي حاصل از پارامترسازی نتايج مدل تابع چگالي انرژي اسكريم با روابط پيشنهادي مدل Proximity ، کنفرانس فيزيك ایران ، (نامشخص) ، ،
  • زنگانه، وحید; ایزدپناه،عبدالمجید; احمدی، ماریا، محاسبه ديناميكي سطح مقطع همجوشي واكنش هسته‌هاي سنگين با استفاده از مدل ImQMD ، کنفرانس هسته‌ای ایران ، (نامشخص) ، بیست‌ودومين ،
  • زنگانه، وحید; ایزدپناه،عبدالمجید; احمدی، ماریا، بررسي ديناميكي مكانيزم فرايند همجوشي با استفاده از مدل ImQMD ، کنفرانس فيزيك ایران ، (نامشخص) ، ،
  • کوهساریان، منیژه; ایزدپناه،عبدالمجید ; زنگانه، وحید، محاسبه نیمه عمر واپاشی آلفایی با استفاده از نسخه‌های مختلف پتانسیل پیرامونی با بکارگیری روش ماتریس انتقال ، کنفرانس هسته‌ای ایران ، (نامشخص) ، بیست‌وسومين ،
  • میرزایی، مهدی; زنگانه، وحید; ایزدپناه،عبدالمجید; میرزایی، جواد، استفاده از مدل اسكريم در فرمول‌بندي ارتفاع و محل سد پتانسيل كل همجوشي ، همايش ملي فيزيك دانشگاه پيام نور ، (نامشخص) ، هشتمين ،
  • میرزایی، مهدی; زنگانه، وحید; ایزدپناه،عبدالمجید; میرزایی، جواد، مقايسه بين محل و ارتفاع سد همجوشي حاصل از پارامترسازي نتايج مدل تابع چگالي انرژي اسكريم با روابط پيشنهادي مدل Proximity ، همايش ملي فيزيك دانشگاه پيام نور ، (نامشخص) ، هشتمين ،
  • ایزدپناه،عبدالمجید ; زنگانه، وحید; محمدعرازی، گزل، بررسي اثرات تغييرشكل هسته‌ها و ماده هسته‌اي بر روي مكان و ارتفاع سد همجوشي ، كنفرانس هسته‌اي ايران ، (نامشخص) ، بيست و چهارمين ،
  • زنگانه، وحید; ایزدپناه،عبدالمجید; صادقلو، عاطفه، بررسی کارآمدی نسخه‌های پتانسیل پیرامونی در توجیه همزمان فرایند همجوشی و پراکندگی شبه کشسان ، همایش ملی فیزیک دانشگاه پیام نور ، (1397/7/25) ، نهمین ،
  • زنگانه، وحید; ایزدپناه،عبدالمجید; محمدعرازی، گزل، محاسبه سطح مقطع همجوشی هسته‌های تغییرشکل یافته با استفاده از رهیافت مدل Proximity در انرژیهای بالا و پایین‌تر از سد کولنی ، همايش ملي فيزيك دانشگاه پيام نور ، (1397/7/25) ، نهمین ،
  • زنگانه، وحید; ایزدپناه،عبدالمجید; ، بررسی نقش فرایندهای فیزیکی در هادرون تراپی با استفاده از شبیه‌سازی مونت کارلو ، کنفرانس ملی مدل سازی ریاضی در علم، فناوری و سیستمهای هوشمند ، (نامشخص) ، اولین ،
  • زنگانه، وحید; ایزدپناه،عبدالمجید; مرادی، فاطمه; رجبلو، طاهره، مطالعه ویژگیهای حالت پایه هسته های سنگین زوج-زوج با استفاده از روش اسکریم- هارتری- فوک-بوگولیوبوف ، کنفرانس هسته ای ایران ، (1397/12/1) ، بیست و پنجمین ،
  اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.