سیدعلی اصغر حسین زاده اطاقسرا

استادیار دانشکده فنی و مهندسی گرگان
گروه آموزشی عمران

رشته تحصیلی

عمران - گرایش سازه

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه صنعتی امیر کبیر - کشور ایران

فهرست مقالات

  ارتباط

    32441003 - 017
    ahosseinzade@gmail.com
   
  رزومه

     CV