علیرضا گودرزی

استادیار دانشکده فنی و مهندسی گرگان
گروه آموزشی پلیمر

رشته تحصیلی

شیمی فیزیک

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه تربیت معلم تهران - کشور ایران

فهرست مقالات

    ارتباط

     
    رزومه

       CV