عبدالعظیم قانقرمه

استادیار دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی جغرافیا

رشته تحصیلی

جغرافیا - گرایش اقلیم شناسی

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه اصفهان - کشور ایران

فهرست مقالات

    ارتباط

    رزومه