امیر بابائی

استادیار دانشکده فنی و مهندسی گرگان
گروه آموزشی پلیمر

رشته تحصیلی

پلیمر - گرایش صنایع پلیمر

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه صنعتی امیر کبیر - کشور ایران

فهرست مقالات

    ارتباط

     
    رزومه

       CV