علی اکبر آقایی

استادیار دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی علوم اجتماعی و سیاسی

رشته تحصیلی

علوم اجتماعی و سیاسی - گرایش مدیریت استراتژیک

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه عالی دفاع ملی - کشور ایران

فهرست مقالات

    ارتباط

    رزومه