احمد عبدل زاده

استاد دانشکده علوم پایه
گروه آموزشی زیست شناسی

رشته تحصیلی

زیست شناسی - گرایش اکو فیزیولوژی گیاهی

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه اوکایاما - کشور ژاپن

فهرست مقالات

    ارتباط

    رزومه

       CV