مرضیه اسعدی

استادیار دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی علوم اجتماعی و سیاسی

رشته تحصیلی

علوم اقتصادی - گرایش اقتصاد پولی-اقتصاد کلان بین الملل

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه گلاسگو-مدرسه بازرگانی آدام اسمیت - کشور انگلستان

فهرست مقالات

  ارتباط

   
  رزومه

     CV
  • اقتصاد رشد و  مدیریت سیاست های کلان اقتصادی

  Economic Growth and Macroeconomics Policy Management

  • مکانیسم های اثرگذاری سیاست های متعارف و نامتعارف پولی

  Conventional and Unconventional Monetary Transmission Mechanisms

  • مکانیسم های اثرگذاری سیاست های مالی ریکاردینی و غیر ریکاردینی

  Ricardian and non-Ricardian Fiscal Policies

  • همکاری بهینه سیاست های پولی و مالی درچرخه های تجاری

  Monetary and Fiscal Policy Optimal Coordination at the Business Cycles

  • مدل سازی اقتصاد کلان در تعامل با اقتصاد جهانی

  International Macroeconomic Modelling in a Global Environment:GVAR

  • مدل سازی اقتصاد کلان با روش تحلیل مولفه های اصلی با ضرایب پویا

  Macroeconomic Modelling with Time-Varying Parameters Factor-Augmented VAR Approach: TVP-FAVAR

  • مدل سازی بسته های نرخ بهره

  Term Structure of Interest Rate Modelling

  • M.Assadi، The International Transmission of Monetary Policy in Presence of Government Debt: a GVAR Approach ، ، (12/28/2016) ، ،
  • M., Assadi، The Implication of Monetary and Fiscal Policy Interactions for the Price Levels: The Fiscal Theory of the Price Level Revisited ، SSRN ، (12/28/2016) ، ،
  • M.Assadi، Macroeconomic Impact of US Unconventional Monetary Policy and its International Spillovers ، SSRN ، (12/28/2016) ، ،
  • M.Assadi، Interest Rate and Fiscal Balance Co-Movements: A Global Perspective ، SSRN ، (3/19/2638) ، ،
  • M.Assadi، Macroeconomic Shocks and Unemployment in Iran, a Structural VAR Approach ، Ministry of Labor and Social Affairs, Iran ، (6/30/2009) ، ،
  • M.Assadi، Monetary and Fiscal Policy Interactions: A Time-Varying Parameter Factor Augmented VAR (TVP-FAVAR) Approach ، Annual PhD Workshop, the University of Glasgow [Peer-reviewed, Presentation], UK ، (9/21/2635) ، ،
  • M.Assadi، The Macroeconomic Impact of Monetary Expansion in Presence of Government Debt in a Global Framework: a GVAR Approach ، Chapter Submitted to the World Bank in RSM Fellowship fulfillment, UK ، (6/30/2013) ، ،
  • M.Assadi، Interest Rate and Fiscal Balance Co-Movements: A Global Perspective ، Annual Scottish Methodology Conference in Economics, Crieff, Scotland [Peer-reviewed, Presentation], UK ، (2/10/2012) ، ،
  • M.Assadi، The Taylor Rule and Development of Rule-Based Monetary Policy: A Historical Analysis ، Annual PhD Workshop, the University of Glasgow, UK ، (6/30/2011) ، ،
  • M.Assadi، The Role of Protestantism in the Economic Development of the Western Countries: A Comparison Study ، Conference Proceedings: 4th Congress on labor market, Ministry of Labor and Social Affairs, Iran ، (1386/7/8) ، ،
  • M.Assadi، Globalization, the Fourth Wave, and the Principals of Cooperation ، Conference Proceedings: Cooperation, Employment and Development, University of Yazd, Iran ، (1384/4/9) ، ،
  • M.Assadi، Absence of Philosophical Paradigms in Normative Economics in Iran ، Conference Proceedings: 4th Congress in Iran` s Economy, University of Tarbiat Modares, Iran ، (1384/1/10) ، ،
  • M Assadi، Monetary and Fiscal Policy Interactions: National and International Empirical Evidence ، ، (12/3/2015) ، ،
  • M. Assadi، The Structure of Unemployment in Iran: A Granger Causality Approach ، ، (2002/6/30) ، ،
  اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.