مریم آق اتابای

دانشیار دانشکده علوم پایه
گروه آموزشی زمین شناسی

رشته تحصیلی

زمین شناسی - گرایش تکتونیک

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه شیراز - کشور ایران

فهرست مقالات

    ارتباط

     
    رزومه

       CV