مصطفی منتظری

دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی علوم اجتماعی و سیاسی

رشته تحصیلی

علوم سیاسی - گرایش علوم سیاسی

ارتباط

رزومه