حسن خندان فدافن

استادیار دانشکده علوم پایه
گروه آموزشی فیزیک

رشته تحصیلی

فیزیک - گرایش فیزیک حالت جامد

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه فردوسی مشهد - کشور ایران

فهرست مقالات

  ارتباط

   
  رزومه

     CV

  1-مواد مغناطیسی و خواص مغناطیسی مواد:

  الف) مطالعه خواص مغناطیسی و مغناطوالاستیکی مواد

  ب)مطالعه ویژگیهای فیزیکی مواد مغناطیسی خانواده 1-12

  2- نانوفریتهای اسپینلی:

  ساخت و بررسی ساختار، خواص مغناطیسی و الکتریکی نانوفریتهای اسپینلی مختلف

  3-نانوسیالات:

  ساخت و بررسی هدایت الکتریکی نانوسیالات مغناطیسی و نانوسیالات حاوی نانوذرات نیمرسانا

  4-سایر مطالعات در زمینه سنتز سبز نانوذرات و کاربرد نانوذرات در دارورسانی

  • H Khandan Fadafan, MR Alinejad, N Tajabor, D Fruchart, P de Rango, I Popa, D Gignoux، Influence of spin reorientation on the magnetoelastic properties of NdFe10.5V1.5 ، Journal of magnetism and magnetic materials ، (7/31/2006) ، 2 ، 294-296
  • MR Alinejad, H Khandan Fadafan, N Tajabor, D Fruchart, D Gignoux، Anomalies in magnetoelastic properties of NdFe10V2 alloy ، physica status solidi (c) ، (9/1/2006) ، 9 ، 3216-3219
  • H Khandan Fadafan, MR Alinejad, N Tajabor, D Fruchart, D Gignoux، Magnetoelastic effects in the YFe10V2 ferromagnetic alloy ، physica status solidi (c) ، (9/1/2006) ، 9 ، 3197-3200
  • MR Alinejad, Nasser Tajabor, H Khandan Fadafan, D Fruchart, D Gignoux، A comparative study of the magnetoelastic properties of the YFe 10 V 2 and NdFe 10 V 2 compounds ، Journal of magnetism and magnetic materials ، (4/30/2007) ، 2 ، 702-707
  • MR Alinejad, Nasser Tajabor, H Khandan Fadafan, D Fruchart, D Gignoux، Influence of H and N insertion on the magnetostriction and thermal expansion of YFe 10 V 2 Zx (Z= N, H) compositions ، Journal of magnetism and magnetic materials ، (5/31/2008) ، 10 ، 1712-1716
  • MR Alinejad, Nasser Tajabor, H Khandan Fadafan, D Fruchart, D Gignoux، Magnetostriction and thermal expansion of interstitially modified NdFe 10 V 2 Z x (Z= N, H) compounds ، Journal of Alloys and Compounds ، (1/22/2009) ، 1 ، 11-14
  • تجبر، ناصر؛ خندان فدافن, حسن؛ علی‌نژاد، محمدرضا، ساختار بلوری و خواص مغناطیسی ترکیبات Z= H, N) RFe10V2Zy و R= Y, Nd) ، مجله پژوهش فیزیک ایران ، (1387/4/25) ، 3 ، 159-168
  • Maryam Abareshi, Elaheh K Goharshadi, Seyed Mojtaba Zebarjad, Hassan Khandan Fadafan, Abbas Youssefi، Fabrication, characterization and measurement of thermal conductivity of Fe 3 O 4 nanofluids ، Journal of magnetism and magnetic materials ، (12/31/2010) ، 24 ، 3895-3901
  • H Khandan Fadafan, Nasser Tajabor, D Fruchart, D Gignoux، A survey on the effect of vanadium content on the magnetoelastic properties of YFe 12− x V x alloys ، Journal of magnetism and magnetic materials ، (4/30/2011) ، 7 ، 988-991
  • Rahim Lotfi Orimi, Hasan Khandan Fadafan, Alameh Asadpour، Effect of Sn concentration on optical and structural properties of Pb 1-x Sn x S nanopowder ، The European Physical Journal-Applied Physics ، (8/8/2014) ، 2 ، 20404
  • بلوکي فاطمه, خندان فدافن حسن, لطفي اوريمي رحيم، اثر جانشاني Mn2+ بر خواص ساختاري و مغناطيسي نانوفريت x=0, 0.25, 0.35, 0.5 Ni(0.5-x)MnxZn0.5Fe2O4 تهيه شده به روش هم رسوبي ، مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران ، (1394/1/1) ، 2 ، 285-294
  • S Bagheli, H Khandan Fadafan, R Lotfi Orimi, M Ghaemi، Synthesis and experimental investigation of the electrical conductivity of water based magnetite nanofluids ، Powder Technology ، (4/30/2015) ، ، 426-430
  • Eisa Kohan Baghkheirati, Mohammad B Bagherieh-Najjar, Hasan Khandan Fadafan, Ahmad Abdolzadeh، Synthesis and antibacterial activity of stable bio-conjugated nanoparticles mediated by walnut (Juglans regia) green husk extract ، Journal of Experimental Nanoscience ، (5/2/2016) ، 7 ، 512-517
  • Nafiseh Abdolhi, Alireza Soltani, H Khandan Fadafan, Vahid Erfani-Moghadam, Aliakbar Dehno Khalaji, Hanzaleh Balakheyli، Preparation, characterization and toxicity evaluation of Co3O4 and NiO-filled multi-walled carbon nanotubes loaded to chitosan ، Nano-Structures & Nano-Objects ، (10/31/2017) ، 12 ، 182-187
  • H Khandan Fadafan, R Lotfi Orimi, S Nezhadeini، Effect of Co doping on the magnetic and DC electrical properties of Mn-Zn nanoferrites ، Journal of Magnetism and Magnetic Materials ، (6/15/2018) ، 456 ، 98-103
  موضوعشرحفایلتاریخ
  کتابکتاب فایل 1396/12/26 9:31 AM
  cv  فایل 1396/12/12 1:55 PM