بهمن باینگانی

استادیار دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی علوم اجتماعی و سیاسی

رشته تحصیلی

جامعه شناسی - گرایش نظری-فرهنگی

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

تهران - کشور ایران

ارتباط

رزومه

مطالعات فرهنگی و روش شناسی علوم اجتماعی

  • باینگانی، بهمن، تبیین رئالیستی بسترها و مکانیسم‌های میانجی در شکل گیری آسیب‌های اجتماعی(مورد مطالعه: ناحیه نایسر سنندج) ، مطالعات جامعه شناختی ، (1399/6/10) ، 27 ، 110-77
  • سبزعلیان، امیر؛ کفاشی، مجید؛ باینگانی؛ بهمن، سالمندی مشقت بار: پیامد سالخوردگی جمعیت در مناطق روستایی شهرستان بدره ، رفاه اجتماعی ، (1399/5/20) ، 76 ، 355-313
  • بایزیدی، قادر؛ فرجی، کیانوش؛ باینگانی، بهمن، بررسی حضور طبیعت در آثار شاخص معماری دوره پهلوی اول بر اساس روش تبارشناسی فوکو ، اندیشه معماری ، (1399/2/7) ، 8 ، 167-184
  • محمدی، جمال؛ باینگانی، بهمن، تحلیل جامعه شناختی مصرف سلامت(مطالعۀ مراجعان پزشکی شهر سنندج) ، فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات ، (1398/9/18) ، 56 ، 251-277
  • باینگانی، بهمن، واکاوی جامعه شناختی تاثیر تجارت مرزی بر امنیت فرهنگی ، همایش علمی-پژوهشی مرز؛ مناسبات اجتماعی و توسعه فرهنگی ، (1399/9/25) ، ،
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.