علی اکبر تجری

استادیار دانشکده علوم پایه
گروه آموزشی علوم کامپیوتر

رشته تحصیلی

علوم کامپیوتر

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه تبریز - کشور ایران

فهرست مقالات

    ارتباط

    رزومه