علی سبطی

استادیار دانشکده فنی و مهندسی گرگان
گروه آموزشی کامپیوتر

رشته تحصیلی

کامپیوتر

ارتباط

رزومه