دانشکده فنی و مهندسی گرگان

جلسات مجازی دفاع از پایان نامه ارشد

ردیف تاریخ ساعت

مشخصات

دانشجو

عنوان پایان نامه اساتید راهنما اساتید مشاور

لینک برگزاری جلسه مجازی

1 1399/04/16  10:00

             آی ناز

زیتونلی

طراحي مجموعه مسكوني حمايتي

با رويكرد ارتقاء حس تعلق

ساكنين در گلپايگان، اصفهان

دکتر 

مهدیه

پژوهان فر

دکتر

عبدالمجید

نورتقانی

  

https://adobe2.gu.ac.ir/master96

2 1399/06/23 13:00

بنیامین

طاطار

بررسي خواص حفاظتي

پوشش هاي نانو كامپوزيتي اپوكسي نانو سيليكا

براي حفاظت آرماتور مدفون در بتن

دکتر مهدی غفاری

دکتر سیدیاسین موسوی

- https://adobe2.gu.ac.ir/drghaffari
3 1399/07/14 11:30

مرصاد

مهری

تعيين نقطه عبور

توان ماكزيمم توربين بادي mppt

با الگوريتم فازي

دکتر 

سیدمهدي

رخت اعلاء رستمی

-

https://adobe2.gu.ac.ir/defa

4 1399/07/14 12:30

مهراب 

نصرالهی

ارزيابي و مديريت ريسك شبكه هوشمند

بر پايهي سيستمهاي سايبر فيزيكي

با استفاده از مدل هموابستگي

دکتر سید محمد

شهرآیینی

دکتر وحید

پروین درآباد

https://adobe2.gu.ac.ir/elec-dep-defence/
5 1399/08/21 15:00

امير

مقدم

ارزيابي عددي پاسخ

ناشي از موج بستر دريا

پيرامون كيسون هاي مكشي

دکتر علیرضا

طبرسا

دکتر سیدرسول

داودی

دکتر علیرضا

اسکندری نژاد

https://adobe2.gu.ac.ir/tabarsa
6 1399/08/20 18:00

طاهره

امانی

طراحي مسكن مقرون به صرفه

با رويكرد ارتقاء خلوت ساكنان

در شهر گنبد كاووس

دکتر عبدالمجید

نورتقانی

دکتر محمد فرخ زاد

دکتر مهدیه پژوهان فر

http://adobe.gu.ac.ir/aagroup
7 1399/10/30 09:00

شهریار

طاهری

بررسي دانش ترافيكي دانش آموزان

مقطع ابتدايي مناطق كم در آمد

شهر مشهد

دکتر علیرضا طبرسا

دکتر علیرضا

اسکندری نژاد

https://adobe2.gu.ac.ir/geothesis
8 1399/10/30 11:00

علیرضا

مسلمی

بررسي رفتار مقاومتي خاك ماسه اي بهسازي شده

با خمير حاوي الياف ليگنوسلولزي

دکتر علیرضا طبرسا

دکتر سیدیاسین موسوی

دکتر محمدهادی

آریایی منفرد

https://adobe2.gu.ac.ir/geothesis
9 1399/11/08 13:00

فهیمه

شهسوار

بررسي ريز ساختار و خواص بررسي ريز ساختار

و خواص ريولوژيكي و زيستي نانو كامپوزيت پلي كاپرو‌لاكتون

حاوي نانو ذرات گرافن اكسايد پيوند خورده باكيتوسان 

دکتر

امیر بابایی

دکتر

وحید

عرفان مقدم

https://adobe2.gu.ac.ir/session
10 1399/11/12 10:00 مهدی علیزاده

عوامل موثر بر رانندگي با سرعت غيرمجاز

در محله هاي مسكوني

با استفاده از مدل تئوري رفتار برنامه ريزي شده توسعه يافته

سیدرسول داودی محمد رضانیا https://adobe2.gu.ac.ir/davoodi
11 1399/11/13 09:00 ساناز درزی پور

حساسيت سنجي پارامترهاي موثر

بر استهلاك انرژي ناشي از لرزش

بر مبناي شبيه سازي انتشار موج در محيط متخلخل

علی بیگلری خالد صالح شعبان https://adobe2.gu.ac.ir/viva
12

1399/11/28

15:00

محمد

باقري دشتي

ارزيابي و مقايسه

عملكرد ساختمانهاي بتني و فولادي طراحي شده

بر اساس آيين نامه با استفاده از نشريه 360

سید علی اصغر

حسین زاده اطاقسرا

* https://adobe2.gu.ac.ir/ms99

13

1399/11/28

17:00

مهران

زاهدی ونجانی

فاكتورهاي موثر در استفاده از تلفن همراه

توسط عابران پياده هنگام عبور از خيابان بر

مبناي تئوري رفتار برنامه‌ريزي‌شده

سید رسول داودی

علی غلامی

https://adobe2.gu.ac.ir/davoodi

 


تعداد بازدید: 776